Waarom Kopen naar Wens?

Woningwet en aangescherpte normen kredietverlening

Koopwoningen zijn ondanks de prijsdaling in de crisisjaren nog steeds duur in Nederland. Dit beperkt veel huishoudens sterk in hun keuzevrijheid hoe ze willen wonen. Voor de inkomensgroep tussen 25.000 en 45.000 euro is kopen in sommige gebieden nagenoeg onbereikbaar, mede door aangescherpte hypotheeknormen en prijsstijgingen. In onderstaande tabel van het Kadaster (november 2015) is de ontwikkeling van de gemiddelde koopsom weergegeven. 

Daar komt nog bij dat corporaties op grond van de nieuwe Woningwet huishoudens met een inkomen boven de 35.739 euro (prijspeil 2016) nog maar zeer beperkt mogen huisvesten in een sociale huurwoning. Dit betekent dat huishoudens met een inkomen boven 35.739 euro precies tussen wal en schip vallen. Kopen naar Wens kan dan uitkomst bieden: een betaalbare koopwoning bereikbaar gemaakt voor lagere en middeninkomens.  

Doorstroming op de woningmarkt

Met Kopen naar Wens kan nog meer bereikt worden: het gat tussen huren en kopen wordt gedicht en zo worden huurders met een redelijk inkomen(sperspectief) verleid om door te stromen naar een koopwoning. Dit bevordert de doorstroming in de huursector en bestrijdt gelijktijdig het zogenoemde 'scheefwonen'. Meer koopwoningen bereikbaar maken kan ook helpen in buurten die op achterstand staan. Tijdig en met verstand Kopen naar Wens inzetten kan wellicht kostbare en tijdrovende herstructureringsoperaties voorkomen.

Investeringsruimte voor corporaties

Voor woningcorporaties is de toekomstige cashflow bepalend voor de mate waarin geinvesteerd kan worden in het energiezuinig maken van het bestaande bezit, in het vernieuwen van de portefeuille, en in andere maatschappelijke opgaven. Verkoop van woningen levert een belangrijke bijdrage aan de cashflow, wat ruimte schept voor investeringen en/of verlagen van het leningenvolume.

Nu de crisis achter ons ligt en de woningmarkt aantrekt, biedt de toenemende koopvraag goede kansen voor corporaties. Ook gezien de noodzaak tot scheiden/splitsen is van belang dat duidelijkheid ontstaat over de niet-DAEB-woningen. Afhankelijk van de strategische beleidskeuze zouden de niet-DAEB-woningen als verkoopwoningen gelabeld kunnen worden. Bij een keuze voor blijvende activiteiten en investeringen in het niet-DAEB-segment zouden ook de potentieel te liberaliseren woningen in de niet-DAEB-tak kunnen worden ondergebracht. Ook deze woningen zouden (deels) voor verkoop kunnen worden gelabeld ten behoeve van een gezonde exploitatie van de niet-DAEB-tak. In dat geval zal er vooral behoefte zijn aan verkopen zonder terugkoopplicht.

Meeropbrengst direct inzetbaar

Kopen naar Wens onderscheidt zich van andere koopformules door het feit dat de verkoopopbrengst direct ingezet kan worden voor investeringen. Om de uitgestelde betaling te ontvangen, hoeft de corporatie namelijk de woning niet terug te kopen. De afspraak is dat de koper zelf de woning doorverkoopt en gelijktijdig afrekent met de corporatie. Door het ontbreken van de terugkoopnoodzaak is het ook niet nodig een voorziening te treffen voor een toekomstige terugkoop, wat positief is voor de investeringsruimte. 

inloggen licentiehouders

Neem contact op