Update per 1 februari 2015

gepubliceerd op 26/01/2015, laatst gewijzigd op 12/01/2016

Per 1 februari 2015 vindt een update plaats van Kopen naar Wens-contracten. Het betreft twee aanpassingen: indexering en asbest.

1. Indexering

De belangrijkste aanpassing betreft de indexering van de uitgestelde betaling. Het is de bedoeling dat ná de update de uitgestelde betaling elk kwartaal geïndexeerd wordt en wel op basis van een vergelijking van de PBK (Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het CBS/Kadaster per provincie) in het laatste kwartaal vóór aankoop ten opzichte van de PBK van het laatste kwartaal. Dit, in plaats van een indexering één maal per jaar op 1 juli o.b.v. een vergelijking van de PBK van het laatste kwartaal van het jaar voorafgaand aan de aankoop ten opzichte van de PBK van het laatste kwartaal van het jaar vóór indexering.

De achtergrond van deze aanpassing is dat de indexering hiermee beter overeenkomt met de werkelijke prijsontwikkeling bestaande koopwoningen in de periode tussen aankoop woning en uitkoop en/of gedeeltelijke afkoop van de uitgestelde betaling.

Documentaanpassingen
De aanpassing van de indexering heeft tot gevolg dat diverse documenten aangepast zijn. In de bijlage ‘overzicht producten en diensten Kopen naar Wens versie februari 2015’ kunt u zien welke documenten het betreft (geel gearceerd: nieuw; blauw gearceerd: aangepast).

Het is belangrijk om de externe en interne keten die betrokken is bij de verkoop te laten weten dat vanaf 1 februari 2015 de aangepaste documenten gebruikt dienen te worden. Dat geldt zeker voor de aangepaste overeenkomsten die onder C te vinden zijn.

De communicatie met bewoners
Op dit moment worden kopers jaarlijks eenmalig op de hoogte gehouden van de indexontwikkeling en van de hoogte van de restende uitkoopsom. Dit blijft zo.!!

In de documenten P11a en P14 is aangegeven hoe met indexering en uitkoop en/of afkoop omgegaan kan worden, ook wat betreft de communicatie.

De verslaglegging
Te doen gebruikelijk in de verslaglegging is dat activa en passiva gewaardeerd worden naar de stand van zaken ultimo het betreffende jaar waarop het verslag van toepassing is. Dit geldt ook voor de waardering van de resterende uitkoopsom. Het feit dat 4 maal per jaar wordt geïndexeerd in plaats van eenmaal wijzigt hieraan niets.

3 periodes van verkoop - drie periodes van indexeren
In de feitelijke operatie dienen we rekening te houden met het feit dat het kan zijn dat de corporatie in 3 periodes woningen heeft verkocht, waarvoor steeds een specifieke wijze van indexeren en dus ook van uitkoop/afkoop van toepassing is: 

  • De woningen die vóór 1 mei 2013 zijn verkocht, waarbij sprake is van indexering zonder rentefloor van 2% en waarbij sprake is van een indexering eens per jaar op 1 juli.
  • De woningen die verkocht worden tussen 1 mei 2013 en 1 februari 2015, waarbij sprake is van een rentefloor van 2% en waarbij sprake is van een indexering eens per jaar op 1 juli.
  • De woningen die ná 1 januari 2015 worden verkocht, waarbij sprake is van een rentefloor van 2% en waarbij sprake is van indexering van vier keer per jaar.

Voor corporaties die ná 1 februari 2015 begonnen zijn met verkopen geldt dus dat de huidige wijze van indexeren op alle verkopen Kopen naar Wens van toepassing is.

In de documenten P11a, b, c en d en P14 is aangegeven hoe met indexering en afkoop en/of uitkoop omgegaan kan worden bij woningen die in verschillende periodes zijn verkocht.

2. Asbest

Daarnaast willen we van de gelegenheid gebruik maken om de contracten goed af te stemmen op actuele ontwikkelingen wat betreft asbest. Zowel jurisprudentie als de plicht dat er per 2024 geen asbest meer mag voorkomen in woningen en gebouwen noopt er toe dat in het koopcontract preciezere informatie wordt verstrekt wat betreft de asbestsituatie al naar gelang de leeftijd van de woning.

Documentaanpassingen
De aanpassingen wat betreft asbest zijn waar nodig doorgevoerd in de contracten onder C te vinden zijn (blauw gerarceerd).

Wij verzoeken u om in ieder geval vanaf 1 februari 2015 gebruik te maken van de nieuwe contracten die onder C zijn te downloaden via de inlogpagina’s van de site www.kopennaarwens.nl.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

inloggen licentiehouders

Neem contact op