Update per 1 januari 2016

gepubliceerd op 03/12/2015, laatst gewijzigd op 03/12/2015

Per 1 januari 2016 vindt weer een update plaats Kopen naar Wens. Het betreft allerlei kleinere aanpassingen naar aanleiding van bevindingen en opmerkingen van licentiehouders.

Klik hier voor alle aanpassingen per 1 januari 2016 in het overzicht van de producten en diensten Kopen naar Wens.  

Aanvullingen op artikel 5.3 Uitkoopovereenkomst over eindiging vrijstellingsregeling betaling canon/retributie (aanvullingen onderstreept)

  1. Aanvulling artikel 5.3.b: Het tijdstip twee jaar -of een alsdan in bijzondere gevallen door de woningcorporatie toe te stane langere termijn- na het overlijden van de opstaller c.q. erfpachter dan wel, indien en zo lang deze uit meer dan één persoon bestaat, het overlijden van de langstlevende van de personen die in het hoofd van deze akte “de opstaller c.q. erfpachter” worden genoemd;
  2. Aanvulling artikel 5.3g: Indien de opstaller c.q. erfpachter niet meer dezelfde persoon is of dezelfde personen zijn, in dezelfde verhouding, als die in het hoofd van deze akte als “opstaller c.q. erfpachter” wordt/worden genoemd, behalve in het in lid 4 genoemde geval. Indien dit feit wordt veroorzaakt door het overlijden van een opstaller c.q. erfpachter vloeit uit dit feit pas het einde van de vrijstellingsregeling voort bij afloop van de in artikel 3.1. letter b vermelde termijn van twee jaar, casu quo bij afloop van de aldaar bedoelde toegestane langere termijn.

Aanvullend artikel op leveringsakte onder kernbepalingen onder F 

Volgend artikel 6 wordt toegevoegd:

  • Volgens artikel 3 van de Overeenkomst tot Uitkoop is er een aantal tijdstippen waarop de eigendom van de onroerende zaak belast met de Rechten (de blote eigendom) aan de koper moet worden geleverd, tegen betaling door de koper aan de woningcorporatie van een uitkoopsom gelijk aan tweehonderd @[vermenigvuldigingsfactor zo nodig aanpassen] maal de op het tijstip van uitkoop geldende (in voorkomend geval: na gedeeltelijke afkoop/afkopen nog resterende) retributie en canon gezamenlijk per maand.

Overige aanvullingen

Verder zijn in de update meegenomen:

  • Kleine tekstwijzigingen in de leveringsakte en uitkoopovereenkomst (m.n. wat betreft milieubepalingen) ten behoeve van synchronisatie met de koopovereenkomst en uitkoopovereenkomst.
  • Aanpassingen indexbrieven ten behoeve van aanscherping communicatie over indexering.
  • Toegevoegd: Spreadsheet jaarlijkse indexering Kopen naar Wens (wachtwoord: Kopennaarwens).
  • Toegevoegd: Brief van Woonlab tbv financiers dat, indien sprake is van NHG, de hoogte van het totale hypotheekbedrag tbv de initiële aankoop Kopen naar Wens maximaal 245.000 bedraagt (van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016).
  • Toegevoegd: Instructie voor notarissen.

Wij verzoeken u om in ieder geval vanaf 1 januari 2016 gebruik te maken van de nieuwe contracten die onder C zijn te downloaden via de inlogpagina’s van de site www.kopennaarwens.nl en deze door te geleiden naar partijen die met de contracten moeten werken (notarissen, makelaars).

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

inloggen licentiehouders

Neem contact op