Productinformatie

Voor kopers

Huurders en starters beschikken vaak over een te smalle beurs om de financiering rond te krijgen voor hun eerste koopwoning. De koopformule Kopen naar Wens voorziet er in dat kopers een deel van de koopprijs niet hoeven te betalen op het moment van aankoop. De uitgestelde betaling hoeft pas betaald te worden bij doorverkoop aan een volgende koper. Zo worden koopwoningen bereikbaar en betaalbaar gemaakt voor mensen met een smalle beurs.

Bijsluiter

Op de pagina's Productinformatie is Kopen naar Wens op hoofdlijnen beschreven. Meer gedetailleerde informatie te vinden in de Bijsluiter.

Voor corporaties

Dankzij Kopen naar Wens kunnen corporaties hun huurders aan een koopwoning helpen, en middelen genereren om te investeren of om het leningvolume te verlagen. De corporatie hoeft de woning niet terug te kopen om de uitgestelde betaling te ontvangen. Dit voorkomt allerlei extra handelingen, maar heeft bovendien het voordeel dat de corporatie de verkoopopbrengst direct kan benutten. Het is immers niet nodig om op de balans een voorziening te treffen voor het terugkopen van de woning. Wel kan het voorkeursrecht op (terug)koop bedongen worden. Corporaties kunnen ook nieuwe (sociale) koopwoningen bouwen. Dat is een zogenaamde niet-Daeb investering waarvoor zij toestemming nodig hebben van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Deze vereiste toestemming is per 1 januari 2021 opgeschort voor 3 jaar, tot 1 januari 2024. Ook de markttoets die onderdeel uitmaakt van deze toestemming vervalt tijdelijk.

Voor gemeenten

Gemeenten stellen zich actief op in de woningmarkt om via beleid en concrete interventies een goede en betaalbare huisvesting van bepaalde doelgroepen te stimuleren. Gemeenten kunnen in nieuwe of te wijzigen bestemmingsplannen een percentageregeling opnemen voor sociale koopwoningen, waaraan bouwende partijen gebonden zijn. Ook kunnen afspraken gemaakt worden met corporaties, zowel om bestaande woningen te verkopen of nieuwe koopwoningen te bouwen. Zo biedt Kopen naar Wens gemeenten de mogelijkheid om zelfstandig, of met corporaties of ontwikkelaars het aanbod betaalbare koopwoningen te vergroten.

Voor bouwers en ontwikkelaars

Door de mogelijkheid te bieden een deel van de koopprijs via een uitgestelde betaling te voldoen, kunnen bouwers en ontwikkelaars hun nieuwbouwaanbod aantrekkelijker maken voor kopers. Ook voor de invulling van het door gemeenten opgelegde sociale (koop)programma bij nieuwbouwplannen kan Kopen naar Wens benut worden. Bouwende partijen kunnen zo voldoen aan de voorwaarden en hun kansen vergroten om tot realisatie van plannen te komen.

Kopers

Kopers

Kopen naar Wens biedt u de mogelijkheid om een eigen woning te kopen. U hoeft niet de hele koopprijs in een keer te betalen, maar u kunt de woning kopen voor een lager instapbedrag. lees meer

Corporaties en ontwikkelaars

Corporaties en ontwikkelaars

Kopen naar Wens is een effectieve koopformule die het voor woningcorporaties beter mogelijk maakt om hun huurders en koopstarters te helpen bij de aanschaf van een woning. lees meer